CURIOSITÀ: La Grande Mela è una gif image. Le fotografie movimentate di Jamie Beck